4/21/2003

ريشه ي هر اشمئزاز در اشمئزاز حاصل از تماس بدني است.حتي تلاش براي غلبه بر اين احساس,با واكنشي شديد به هدف خود نليل ميشود:چيز مشمئز كننده را با هيجان در بر مي گيرند,ان را ميبلعند,ميخورند:اما همچنان ظريف ترين تماس پوستي تابو باقي ميماند.تنها به اين طريق با ناسازه ي اصول اخلاقي برخورد ميشود,روشي كه در ان واحد هم مستلزم غلبه بر احساس اشمئزاز است,و هم مستلزم اينكه به ظريف ترين شكل ممكن به دست گرفته شود. والتر بنيامين-خيابان يكطرفه.

No comments:

Post a Comment