4/05/2003

از اون باغ انار حرف زد,از صاحب بد اخلاقش,از درخت شاتوت ته باغ, از ترشي انارها,از اون موقعي كه "همه ي هيكلش قرمز"ميشد...باز هم با هم حرف زديم.از كودكي من,از كودكي صرفا شهري من . از اينكه من از باغ انار,باغبان بد اخلاق و ... در همون حد درك ميكنم كه تو شعراي مصدق خوندم...

No comments:

Post a Comment