4/01/2003

مقدار زيادي نارسيسم زنانه ي تكامل يافته (نارسيسم از نوع زنانه ,همراه با نوعي واقع بيني خاص ,و كمي سكوت و تامل)به علاوه ي سندرم اسكارلت ,ضرب در ضديت با ساختارهاي موجود از رده ي "زن خوب,دختر خوب" مساوي است با پديده ي در هم و غير قابل ....(غير قابل اش رو تو بايد بگي!) مثل من.

No comments:

Post a Comment