4/01/2003

زن هاي "دوراس" را دوست دارم.همه ي انها دچار شيدايي خاصي هستند,اين شيدايي فقط مختص به " لل" نيست. همه دچار نوعي سرگشتگي پنهاني هستند ,با ميل عميقي به طغيان.زن هاي دوراس را دوست دارم...

No comments:

Post a Comment