4/22/2003

كسي يه دختر سرما خورده,كه سرو گلوش وحشتناك درد ميكنه,زير چشماش كلللي گود افتاده و يك بند غر ميزنه نميخواد؟!

No comments:

Post a Comment