4/21/2003

ادرس اينجا رو بهش دادم,بدم نمي اومد نظرش رو در مورد نوشته هام بدونم.نتيجه ي خوبي نداشت.عصبانيت هاي روزمره ام رو به خودش گرفت. ....

No comments:

Post a Comment