4/11/2003

.هميشه ميشه از حضور يك لرد نازنين و دوست داشتني در زندگي لذت برد. اين لرد عزيز باعث شد وجود اين توده ي صلب در گلوم رو فراموش كنم و نيشم باز شه و از بناگوش ا سمت راست تا بنا گوش ا سمت چپ امتداد پيدا كنه.

No comments:

Post a Comment