4/07/2003

ادم چيز فهم ,چيز فهم . همواره ميشه از حرف زدن براي يك چيز فهم احساس خشنودي كرد. امروز به اين نتيجه رسيدم كه , ژاك در كنار اين حس طنز گرايي !!!!! ازاردهندش , از قدرت درك خوبي برخورداره!در يك كلام, ميشه در دسته ي موجودات چيز فهم قرارش داد.بعد از كل كل ا حسابيي كه باهاش داشتم و ساير دعوا و مرافعه ها ,در ارامش "بعد" از طوفان به سر ميبرم.

No comments:

Post a Comment