3/29/2003

به طرز خنده داري با تايپ فارسي مشكل دارم.بعد از 5 دقيقه كه به اين نتيجه رسيدم پ ندارمواتفاقي پيداش كردم!پ پ پ ....

No comments:

Post a Comment