3/29/2003

به طرز خنده داري با تايپ فارسي مشكل دارم.بعد از 5 دقيقه كه به اين نتيجه رسيدم پ ندارمواتفاقي پيداش كردم!پ پ پ ....
تازه ego داره توش شكل ميگيره, كم كم فعل ها از سوم شخص به اول شخص تبديل شدن,يعني دارن ميشن.بعضي وقتا عجيب منو ياد بچه ميمون ميندازه! واقعا متاسفم كه از نزديك شاهد فرايند رشدش نيستم.
فهميدم چيه ,بهتر بگم ,كيه ,اون "ژاك هلد"ا.ژاك من امروز متولد شد.
بهار نارنج حسبي بهم قوت قلب داد.مرسي!
اينجا حسابي خاليه...نه جايي داره كه تو برا م نظراتت رو بنويسي(اصلا نميدونم تو هستي يا نه!)نه ميتوني بفهمي وب لاگت رو ميخونم يا نه وحتي نتونستمdescriptionبذارم.اشكال نداره.بالاخره يه خونه ئ خالي هم يه خونس!

3/26/2003

بعد از كلللللللللللي كلنجار رفتن داره به يه جاهايي ميرسه!!!
soooooooooooo!finaly i did it!;)